Komunalni doprinos na području grada Rijeke

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u gradu prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, a prihod je Proračuna Grada koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi ili rekonstruira građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se umnoškom koeficijenta zone (Z) u gradu u kojoj se nalazi zemljište, koja je propisana gradskom odlukom, i iznosa u visini od 10% vrijednosti prosječnih troškova gradnje m³ građevine u Republici Hrvatskoj, koju objavljuje ministar nadležan za graditeljstvo.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno, a na temelju pisanog zahtjeva obveznika može se odobriti i obročno plaćanje. Kao poticajna mjera poduzetnicima, propisana su određena umanjenja u pogledu koeficijenta zone i to na način da se za obujam koji pripada garažno-parkirnom prostoru u sklopu građevine za koje se utvrđuje visina komunalnog doprinosa, koeficijent zone umanjuje za 50%; nadalje za građevinu proizvodne i industrijske namjene koeficijent zone umanjuje se za 50%,a za objekte iz skupine hoteli (osim turističkog apartmana i pansiona), za hostel i luku nautičkog turizma – koeficijent zone umanjuje se za 40%.

Odlukom o komunalnom gospodarstvu propisani su opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa (npr. za građenje i ozakonjenje komunalne infrastrukture, prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke infrastrukture, nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova, sportskih i dječjih igrališta, ograda, zidova i potpornih zidova, parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine).

Komunalni doprinos Grada Rijeke

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)
  • Odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine Grada Rijeke” broj 4/19)
  • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19)