Prostorni planovi na području grada Rijeke

Prostorno planiranje je stalni proces koji obuhvaća poznavanje, provjeru i procjenu mogućnosti korištenja, zaštite i razvoja prostora, izradu i donošenje prostornih planova te praćenje provedbe prostornih planova i stanja u prostoru. Temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Grad Rijeka nadležan je za izradu prostornih planova za područje grada Rijeke.

 
Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave koji određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada.
Prostorni plan uređenja grada Rijeke (PPU) donesen je 2003. godine te usklađen s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) kao temeljni dokument prostornog uređenja za izradu Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (GUP) koji je donesen 2007. godine u svrhu organizacije, korištenja i namjene prostora te kao mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Grada Rijeke, a kao temelj za prostorno i urbanističko planiranje tj. donošenje Urbanističkih planova uređenja (UPU) i Detaljnih planova uređenja (DPU).

Prostorni plan uređenja grada Rijeke

Generalni urbanistički plan grada Rijeke

Provedbeni urbanistički planovi

Urbanistički planovi uređenja

Detaljni planovi uređenja

Urbanistički projekti

Način provođenja javne rasprave o prijedlogu prostornog plana

 

  • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
  • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/03 i 26/05)
  • Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 07/07)
  • Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04)