Komunalna naknada

Komunalna naknada je novčano javno davanje kojeg plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti te neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i Odluci o komunalnoj naknadi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/19, 6/20, 11/20, 16/20 i 7/21)- neslužbeni pročišćeni tekst. Navedenim propisima utvrđeni su uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade kao i mogućnosti oslobođenja od plaćanja iste.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole, danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine, danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine i danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi korisnik stambenog prostora koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, u suglasju s općim aktom Grada kojim se uređuje socijalna skrb, i to:

  • najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,
  • najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe.
  • obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora-hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade koji je prvi puta počeo s obavljanjem poslovne djelatnosti od 01. siječnja 2021. godine za poslovni prostor na području grada Rijeke u kojem se obavljaju sljedeće djelatnosti:

  • djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) koje su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti-2007. označene kao razredi 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11, 26.20. i 95.11 čija je vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 1.000.000,00 kuna i koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021. godine,
  • proizvodne djelatnosti propisane člankom 9. Odluke o komunalnoj naknadi čija je vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 3.000.000,00 kuna i koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021. godine.

U prvoj godini od ostvarenja uvjeta korisnik ostvaruje pravo na 100%, u drugoj godini od ostvarenja uvjeta 50%, a u trećoj godini od ostvarenja uvjeta 25% oslobađanja od plaćanja komunalne naknade. Obveznici zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade mogu podnijeti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke nakon što ostvari uvjete do zaključno 31. prosinca 2024. godine.

Komunalna naknada Grada Rijeke

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)
  • Odluka o komunalnoj naknadi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/19, 6/20, 11/20, 16/20 i 7/21)- neslužbeni pročišćeni tekst
  • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97,117/05)
  • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) (“Službene novine Grada Rijeke” broj 5/14)